Houtrook samenstelling

De brandlucht van knapperend haardvuur, lekkere wamte, maar wat is nu precies de samenstelling van rooklucht? Dat is een vraag die de meeste mensen niet kunnen beantwoorden. Voor de volledigeheid volgt hieronder de opsomming.

Fijnstof (PM oftewel Particle Mass)  1

Wat is het?
Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Tot FIJNSTOF worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer  gerekend. Deze bestaan uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst -en chemische samenstelling. Het merendeel van het fijnstof in Nederland, zo’n 55 %, is natuurlijk bestaand uit zand en zeezout. PM wordt gemeten in PM2.5 en PM10.

Wat is het gevaar?
Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat FIJNSTOF f bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. De kleine zwevende deeltjes komen bij inademing in de longen terecht. Deeltjes groter dan 10 micrometer (een honderdste millimeter) worden door de neus vastgehouden en uitgescheiden via het slijmvlies. In de longen treedt schade op, maar het mechanisme waardoor dit gebeurt is niet precies bekend. De hypothese is dat de kleine deeltjes ontstekingsreacties veroorzaken en de zuurstofopname bemoeilijken. Deze ontstekingsreacties, waarbij radicalen vrijkomen, zijn schadelijk voor het hart. Mogelijk zorgt fijnstof er ook voor dat het bloed viskeuzer wordt, waardoor de kans op een hartinfarct toeneemt. Er zijn neurologische effecten van fijnstof gevonden, waardoor bijvoorbeeld de hartspierfunctie negatief kan worden beïnvloed. Radicalen worden geassocieerd met vervroegde veroudering. Studies wijzen uit dat er geen veilige ondergrens is bij blootstelling aan fijnstof: hoe klein de blootstelling ook is, er is een meetbaar schadelijk effect op de gezondheid. De huidige normen zijn derhalve een compromis tussen gezondheidsbelangen en socio-economische belangen.


Roet  1

Wat is het?
ROET (of carbon black) is een stof die ontstaat bij een onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen.

Wat is het gevaar?
In ROET kunnen veel verschillende chemische stoffen aanwezig zijn. Grote hoeveelheden ingeslikt roet kunnen op langere termijn schadelijk zijn. Sommige stoffen in ROET, zoals benzo(a)pyreen en dioxinen, zijn kankerverwekkend.


Kool(stof)monoxide (CO) skull

Wat is het?
CO is een kleurloos gas dat onder meer ontstaat door onvolledige verbranding van koolstof, fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen . Koolstofmonoxide is giftig, kleurloos en reukloos. Hierdoor is het erg gevaarlijk.

Wat is het gevaar?
CO-gas vermengt zich in de lucht die we inademen, dringt in onze longen en komt zo in ons bloed terecht. Het verstoort daar het transport van de zuurstof die onze cellen nodig hebben voor hun goede werking. Onder normale atmosferische druk is in circa vier uur de helft van de koolmonoxide verwijderd.


Kool(stof)dioxide (CO2)

Wat is het?
KOOLSTOFDIOXIDE of koolzuurgas genoemd, is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO2. In zuivere toestand is het een kleurloos en geurloos gas dat van nature in de aardatmosfeer voorkomt. Koolstofdioxide ontstaat bij diverse natuurlijke processen, onder andere bij savanne- en bosbranden, uitstoot door vulkanen, verteringsprocessen in natte oerwouden en mangroven, en komt vrij via CO2-uitwisseling met de zeeën en oceanen.

Wat is het gevaar?
Draagt bij aan de opwarming van de aarde waardoor klimaatsverandering onstaat.


Vluchtige organische stoffen (VOS) 1

Wat is het?
VOS komt vrij bij verdamping van aardolieproducten en andere organische stoffen en bij onvolledige verbranding. Voorbeelden zijn benzine, verf, inkten, lijm, oplosmiddelen.

Wat is het gevaar?
Bij langdurige blootstelling kan permanente gezondheidsschade ontstaan. Het kan leiden tot versnelde veroudering van de hersenfuncties. Vluchtige organische stoffen worden in de atmosfeer afgebroken onder invloed van uv-straling en onder andere OH-radicalen. Deze omzettingen leiden deels tot ozon dat een schadelijk effect heeft op de gezondheid en hoger in de atmosfeer een effect heeft op de aardopwarming.


Aldehyden exclam

Wat is het?
ALDEHYDEN zijn reactieve verbindingen die samen gaan met een hoge toxiciteit, formaldehyde is de meest reactieve van de alifatische aldehyden.

Wat is het gevaar?
Formaldehyde is een snel werkende stof en veroorzaakt onder andere ademhalingsproblemen en astma. Bij 60 µg F/m3 kan formaldehyde geroken worden en bij een dubbele concentratie (120) kunnen de ogen, neus en keel gaan irriteren, ook kan er overgevoeligheid optreden en hoofdpijn en huidirritatie. Formaldehyde wordt gebruikt in spaanplaten en in diverse lijmsoorten, hierdoor kunnen bij mensen effecten optreden. Als spaanplaten warm worden, door de zon of verwarming of verbranding, komt er spaanplaatgas vrij.


Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 1

Wat is het?
B(a)P =benzo(a)pyreen : organische stof opgebouwd uit twee of meer benzeenringen, met carcinogene (kankerwerwekkende) eigenschappen. Deze ontstaan bij onvolledige verbranding of verkoling van diverse koolstof bevattende materialen. Daartoe behoren onder andere fossiele brandstoffen, voedingsmiddelen en hout. Paks worden bijvoorbeeld gevormd bij de vergassing van kolen, bij het aanbranden van eten (barbecueën), het verstoken van brandstof en het zit ook in sigarettenrook.

Wat is het gevaar?
Negatieve effecten als huid-, oog- en slijmvliesirritaties veroorzaken. Komen in het maag-darmkanaal terecht, Een klein gedeelte van de paks worden vervolgens nog verder geëpoxideerd tot diolepoxiden. De laatstgenoemde stoffen zijn zeer reactief. Ze zijn verantwoordelijk voor de toxiciteit van PAKs. De diolepoxiden kunnen namelijk verbindingen aangaan met DNA, hetgeen carcinogene effecten kan veroorzaken. Een gedeelte van de PAKs worden vervolgens nog verder geëpoxideerd tot diolepoxiden. De laatstgenoemde stoffen zijn zeer reactief. Ze zijn verantwoordelijk voor de toxiciteit van PAKs. De diolepoxiden kunnen namelijk verbindingen aangaan met DNA, hetgeen carcinogene effecten kan veroorzaken.


Dioxinen 1

Wat is het?
Een DIOXINE is een verzamelnaam voor een groep van organische verbindingen, waaronder enkele zeer giftige, die kunnen ontstaan bij verbranding van materialen die chloor bevatten.

Wat is het gevaar?
Via verontreinigde lucht en water komen DIOXINEs terecht in voedsel. Voornamelijk in vis, vlees, melk, kaas en eieren. Doordat mensen deze producten eten, komt de DIOXINE in hun lichaam terecht waar het in het lichaamsvet opgeslagen wordt waar het heel langzaam uit verdwijnt. Ook moedermelk bevat een beperkte hoeveelheid DIOXINEs. Middels onderzoek is aangetoond dat deze gevaarlijk zijn voor zich ontwikkelende hersenen (kinderen) en het cognitief en motorisch functioneren van jonge kinderen. De DIOXINE is doorgegeven via de moedermelk. Overige aandoeningen : Chlooracne, leveraandoeningen en kanker.


Levoglucosan

Wat is het?
Dit is een tracerstof afkomstig bij het verbranden van cellulose in biomassa.

Wat is het gevaar?


Methoxyfenolen exclam

Wat is het?
4-methoxyfenol of mequinol is de monomethylether van hydrochinon.

Wat is het gevaar?
De stof is irriterend voor ogen en huid; herhaaldelijke blootstelling kan de huid gevoelig maken.


(bron(nen) :

https://nl.wikipedia.org

Research on smoke polution caused by wood burning